Chào ngày mới

Một lần, một thương nhân được hỏi vì đâu ông có được thành công như ngày hôm nay. Câu trả...

Đủ hay thiếu là một điều rất mông lung. Nếu ta học được cách trân trọng những gì mình đã...

Thay đổi là điều luôn xảy ra trong mỗi doanh nghiệp, có những giai đoạn sự thay đổi trở nên...