Chào ngày mới

Bạn chỉ thực sự thất bại khi bạn từ bỏ mọi nỗ lực và cố gắng của chính mình. Chưa thử...

Chúng ta đều có những tố chất, phẩm chất riêng của mình. Nếu tìm ra chúng, làm việc miệt mài...